BETOCRETE-C 21

افزودنی نسل سوم ، کاهنده آب ، آب بند کننده و کریستال شونده
بر اساس EN-934-2 : T9

تعریف :
BETORETE-C 21 یک ماده آب بند کننده کریستال شونده نسل سوم است که به ویژه برای سازه های بتنی در معرض آب یا مغروق مناسب می باشد. 
فرآیند های انجام شده توسط این ماده افزودنی همیشه دائمی و برگشت ناپذیر هستند. تمایل همیشگی به تشکیل کریتال ها در بتن باعث ایجاد اثر خودترمیمی در ترک های نامتحرک(ثابت) می گردد. 
این محصول ضمن اختلاط ، ایجاد کلوخه نمی نماید و می توان آن را هم در بچینگ و هم در سایت به بتن اضافه نمود. 

BETOCRETE-C 16
افزودنی آب بند کننده کریستال شونده

تعریف :
BETORETE-C 16 یک افزودنی است که با مکانیسم عمل تشکیل کریستال بتن را به طور دائمی آب بند می نماید.