روان کننده ها و کاهنده های آب


REMITARD-20 BV

روان کننده دیر گیر بسیار موثر
بر اساسDIN EN 934-2:T2

تعریف :

REMITARD 20(BV) به طور عمده در صورت نیاز به بتن با قابلیت کارپذیری برای مدت زمان طولانی به دلیل شرایط آب و هوایی یا بتن ریزی ، در بتن آماده و یا ساخته شده در کارگاه استفاده می شود. 
استفاده از این محصول مدت زمان ماندگاری عدد اسلامپ را در شرایط گرم آب و هوایی افزایش داده و به این وسیله سبب می گردد انتقال بتن در زمان طولانی یا پمپ کردن آن در فواصل طولانی امکان پذیر گردد. در صورت استفاده از این ماده دمای حداکثر بتن - ناشی از هیدراتاسیون سیمان - طی بتن ریزی های حجیم بسیار کاهش یافته و امکان ایجاد ترک های کششی نیز به طور موثری از بین می رود.


BETOCRETE- D 200

افزودنی دیرگیر کننده کاهنده آب
مطابقASTM C494 Type D
EN 934-2:T1, 10

تعریف :

BETOCRETE-D 200 مایعی فوق روان کننده و دیر گیر کننده است. فرمولاسیون این محصول به گونه ای است که باعث کاهش نفوذپذیری و افزایش دوام بتن می گردد. زمانی که این محصول به مخلوط بتن افزوده می گردد توسط ذرات سیمان جذب شده و نوعی خاصیت دافعه قوی بین ذرات سیمان ایجاد می نماید که منجر به کاهش آب مورد نیاز اختلاط و بهبود خواص بتن می گردد.


BETOCRETE-A 100

افزودنی بتن ، روان کننده و کاهنده آب
مطابق ASTM C494 Type A
EN 934-2:T1, T2 ASTMC1017

تعریف :

BETOCRETE-A 100 افزاینده کارایی ، روان کننده کاهنده آب و افزودنی آب بند کننده بتن است که در عین افزایش کارایی ، نفوذپذیری بتن را کاهش داده و دوام آن را بهبود می بخشد. این محصول با کاهش چشمگیر میزان آب اختلاط بتن و ثابت نگهداشتن تقریبی کارایی آن ، باعث بهبود خواص فیزیکی و شیمیایی بتن می گردد. این ماده پس از اختلاط با مصالح تشکیل دهنده بتن ، توسط ذرات سیمان جذب شده و رفتار دافعی را ایجاد می نماید که منجر به کم کردن آب اختلاط بتن می گردد بدون این که کارایی بتن به طور محسوسی دچار تغییر شود.


SAVEMIX -3000

روان کننده جهت بتن های با اسلامپ معمولی
بر اساس EN 934-2:T2

تعریف :

SAVEMIX 3000(BV) روان کننده ای پر کاربرد برای ساخت بتن آماده و پیش ساخته در کارگاه می باشد.